Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Image

photo credit (creative commons: attribution/no derivs/non-commercial use):http://www.flickr.com/photos/jsmjr/10644426915/

Copyright on TEXT/POETRY © 2013 Su Layug. All Rights Reserved.*

The Moon Bit the Sun
by Su Layug

The moon bit the sun
over the pi-legged docks~
sleep’s bonus hour

 

Mom in KSA
poses for half-smile selfie~
kingdom eclipses

 

A night crab scuttles
among eclipse tourists’ bags~
the apocalypse

 

Child sleeps in dad’s arm
under sun-and-moon mingling~
oceanic sighs

 

T’was hide-or-be-killed
sun-moon collapse among rocks~
a vet’s remembrance

 

The moon bit the sun
the earth goes hide-and-seeking~
a ship sails for home

 

 

 

Kinagat ng Buwan ang Araw
ni Su Layug

 

Kagat ng buwan ang araw
sa ibabaw ng daungang hugis-pi~
isang oras pa’ng pagtulog

 

Si Nanay sa KSA
pilit-ngiti sa selfie~
nagsaklob ang kaharian

 

Talangkang nataranta
sa mga bagahe ng turista ng eklips~
apokalipto na

 

Batang nahihimbing sa braso ni Tatay
sa ilalim ng pagsasanib ng araw at buwan~
dagat-dagat na buntunghininga

 

Magtago ba o mamatay
sa mga batuhan, sa nagsanib na buwan at araw~
alaala ng isang beterano

 

Kagat ng buwan ang araw
naglalaro ng taguan ang daigdig~
may naglalayag papauwi

*reblogging/linking as is usual practice, is encouraged and permitted. If you have questions, you’re welcome to email or comment right below the title of the post. Thank you.